A Divat 1870 (I)

2014.07.28 13:59

1. szám, Január 1..

Szorosan báliruháknak szánt kelmék között első helyen állnak ez idén a grenadine-ok, melyek könnyű, lenge félselyem kelmék és részint csíkos, részint virágos mustrázatban fordulnak elő. Alapszínük nagyobbrészt fehér, melyen a csík vagy beszövött virág más színű, néha többszínű is szokott lenni. Vannak azonban sárga, kék és rózsaszínű alapúak, melyeken a virág hasonló színű szokott lenni, közbe-közbe fehér vagy fekete vegyítékkel.

Legtöbb ruha azonban sima tarlatánból fog készülni vagy egyszínűben, vagy fehérben színessel ékítve. Az összeállításra nézve jelentékeny változás nem volt most divatban lévő ruháknál és az első készítmények, melyek eddig báli toilettben megjelentek nagyobbrészt apró fodrokkal, s dudorral voltak feldíszítve, vagy kettős szoknyákba szedve különféle troussirozásokkal és virágokkal ellátva.

1st issue, January 1.:

Fabrics strictly ment as ball dresses, during this season grenadines priored, these are light, flimsy semi-silk fabrics and presence partly stripy,  partly with floral muster. The basic colour is mostly white on this the stripe or the woven flower from other colour, sometimes various coloured too. But there are yellow, blue or pink basics too, on these the flower used to be similary toned, in between with white or black mix.

But most toilettes shall be made from plain tarlatan either in uni-colour, or white with colourfull embellishments. Touching the arrangements considerable changes didn't happen in the shapes of the fashionable toilettes and the first products, appearing as ball toilettes so far were mostly ornated with little flounces and pouffs, or setted with double-skirts supplemented with various trousserings and flowers.

Három báliruha különböző tunikákkal és écharpokkal, alső bőségük 4 m/Three ball toilettes with different tunique settings and écharpes, the skirt's bottom is 4 m wide

 

2. szám, Január 16.:

A karácsonyi munkák, s a különféle divatcikkek annyira elfoglalták eddig lapunk terét, hogy keveset írhattunk az általános divatról. Most sem vagyunk képesek valódi divat tudósítást adni, hanem legalább néhány adattal akarunk a sok hozzánk intézett kérdésre felelni.

Az egészen rövid kosztüm már most csupán a gyermekek s 14-15 éves lánykáknak sajátja. Felnőttek vagy a földig érő, vagy az uszályos ruhát viselik. A földig érő ruha nem csupán házi öltözetre van elfogadva, hanem látogatások, színházban és hangversenyen kosztümszerű elrendezés robe-ronde-al mind inkább elterjed; sőt a bálteremben a táncoló hölgyek többnyire lemondanak a gyakran kellemtlen uszályról, mely ellenben nehezebb ruhákon még elég alkalmat talál érvényre jutni.

Az aljak alapformája még mindig a régi, elől rézsutozott hátul egészen egyenes szélekkel.

Csukott tunikához szintén csupán a széles előrész rézsutaztatik, hátul egyenes széleket alkalmazunk, melyek minden drapírozást engednek. Egy elől nyílt tunika egészen egyenes részekből áll.

A derekak simák, biztos összekötésül az aljával alkalmas kis lebbentyű. A díszítések különfélék, többnyire elől mély kivágást utánoznak szögletes vagy szív formában, ha ez nem létezik valóban. Sétaöltözethez a derék flanell bélést nyer.

Az ujjakra különös gondot fordítanak kiállításukat illetőleg.

A kivágott derekakhoz többnyire egy shirting alsóderék való, mely a derék kelméjével befedetik s gazdag berthe-el elláttatik.

2nd issue, January 16.:

The X-mass preparations and the various fashion objects took over the space of our magazine so much, so we could write less about popular fashions. We still can't give a full fashion article, but we would like to answer the numerous questions sent to us, with some facts.

The really short costume by now is only children's and the 14-15 years old girls' wear. Adults wear ground-long or train skirts. The ground-long skirt not only accepted as house gown but as visiting gown or in the theatre, at the concert hall with costume-like settings as robe-ronde, really spreads; even in ball rooms dancing ladies mostly ignore the often troublesome trains, but this on the heavier toilettes still enforced.

Skirts' shape is still the former, with bias front gores and very straight back breadth.

For the closed tunique also only the wide front side is bias, at the back straight parts used, these allow every kind fo drapery. A tunique opened at front is from very straight parts.

The bodices are simple, a connection is arranged via peplum suitable with the skirt. The decorations are diverse, mostly imitating front's low cut in square or heart shapes, if actually this doesn't exist. For walking dresses the bodice is underlined with flannel.

A fanciful care taken of the sleeves in regard of settings.

For the low cut bodices only a shirting corset cover is enough, covered with the bodice and furnished with opulent berthe.

Reggeli-, házi- és társasági ruhák nőknek és gyerekeknek/Morning, house and society dresses for women and children

 

3. szám, Február 1.:

Az eddig lefolyt bálok már tökéletesen megállapították a farsangi divatot és amit arról általános biztonsággal mondhatni az, hogy a fodor leginkább tartja előjogát minden más díszítmények fölött és használtatik minden szövetből, minden szélességben és minden nemű csak gondolható összeállításban. Ha a báli ruha idegen színű fodorral díszíttetik sokkal elegánsabb és hatásosabban néz ki, mintha fodra tulajdon kelméből van. A fodrok vagy szabályosan egymás fölé, vagy mindenféle kanyarulatokban a szoknyára alkalmaztatnak, közé fehér vagy színes atlasz rolókkal és ahol a fodor szélesebb, és troussirozások fordulnak elő ott rendesen virágcsokor jön díszül. Mindazon fantasztikus összeállításoknál legjobb tanácsadó a jó izlés és más divatos irányadásra nem szükséges ügyelni.

A felöltők, miket bálokon láttam, nagyobbrészt rövid hattyúprémes gallérok voltak, atlasz vagy ripszből készítve.

A valóban elegáns szalon-kesztyű most 4-6 gombos s ez az ékszerárusoknak alkalmat adott egy új ékszer feltalálására: kesztyű gombokat aranyból és emailleből kívül és belül.

3rd issue, February 1.:

Past balls by now had perfectly defined the fashion of the carnival and what we can surely say in general is, that ruffle priored above all embellishments and used from every fabric, in every width and in every thinkable assemblage. If the ball toilette is decorated with different coloured flounce it shall look more elegantly and effectively than if the ruffle was made from the same fabric. The flounces setted in order above each other, or ornated onto the skirt in all kinds of curves, stitched whit white or coloured atlas tapes and where the flounce is wider and troussires appear, there commonly flower decoration joined as decoration. For all these fantastic settings the best advicor is our good taste, and we don't have to listen to other fashion advices.

The wraps, what I saw during balls, were mostly short swan's down collars, made from atlas or reps.

The really elegant salon-gloves now have 4-6 buttons and this gave an opportunity to the silversmiths to create a new jewelry: glove buttons made from gold and emaille in- and outside.

Estélyi öltözetek/Evening toilettes

Divatos báli kesztyűk/Stylish ball gloves

Két kivágott atlasz cipő elegáns öltözetekhez, és középen a kesztyűre való gomb mintája/Two short atlas shoes for elegant ensembles, and in the middle the setting of the buttons for the gloves

 

5. szám, Március 1.:

A tavaszi idény legelső hírnökei a paletók már mutatkoznak, midőn a szép verőfényes tavaszi nap a sétányokra csalja ki azokat, kik az üde levegő élvezetét kedvelik. A tavaszi paletók részint bársonyban, részint posztóban mutatkoznak és nagyobbrészt testhez álló formákban. A bársony paletók ripsz-selyemmel, csipkével és rojttal vannak díszítve, az alj rendesen föl van szedve (troussirozva), a derék körül selyemből készült öv simul, majd nagyobb majd kisebb csokrokkal és szalagokkal hátul. A posztó paletók eddig legnagyobbrészt csak sötét színekben mutatkoztak, túlnyomóan testhez álló de itt-ott bő formában is. A díszítmény selyemből és rojtból áll; a formák szépek és minél újabbak s bizarrabbak.

Az eddig megjelent tavaszi ruhák rendesen teljes öltözetet képeznek és ugyanazon szövetből van a szoknya, derék és paletó, vagy magával a szövettel feldíszítve, vagy ami most nagyon divatos kezd lenni, más idegen szövettel, mi a ruhának élénkebb színezetet nyújt és szépségét emeli.

A tavaszi kelmék között a szürke szín a legdivatosabb, utána jön a világos drappszín, a barna, lila és a többi színek, melyek azonban kevésbbé láthatóak, mint az előbb említettek.

5th issue, March 1.:

The first postillions of spring season the paletots starting to appear, as nice spring sunlight call out those to the promenades who love verdure air. The spring paletots appear partly from velvet, partly from baize and mostly in tight fitting shape. The velvet paletots trimmed with reps-silk, lace and fringe, the hem properly folded (troussired), around the waist a silk belt sleeks with bigger or smaller bows and ribbons at the back. Baize paletots mostly appear in dark colours, mostly tight fitting but here and there we can see loose shapes too. Trimming is from silk and fringe; the shapes are neat and as new as bizarre.

Spring dresses produced so far are generally full dresses from the same fabric are the skirt, bodice and paletot, or ornated with the fabric itself, or what begines to be very fashionable is with other fabric, this gives a fresh look to the ensemble and raises it's beauty.

From spring fabrics grey coloured is the most stylish, after this light-drab colour, brown, violet colour and other colours, but these appear rarely than the prior mentioneds.

Tavaszi felöltők és ruhák sétához/Spring wraps and toilettes for walking

 

8. szám, Április 16.:

A tavaszi idényben kiváló helyet foglal el a felöltő. A kendők és a "longshawl"-ok ideje már nagyobbára lejárt és a paletók, bournusok s más nevű és rendű fölvetők léptek azok helyébe, azonban ezeknél is minden idényben változik vagy a szövet vagy a forma s tulajdonképen ez azon körülmény, mely ingert kölcsönöz a divatnak. A közönséges paletó-formák, melyek eddig sötét és világos színekben divatoztak, egy új forma által gazdagodtak, mely ez idén túlnyomólag divatoz.

Az új fölvető kockás, vagy Scottish whatmoll-féle kelméből készül és pedig oly formán, hogy úgy megnézve troussirozott mantillához hasonlít, felöltve pedig belül öv által testhez szorítva, megfeszülő paletó alakot vesz föl. Ilyen felöltőket Scottish kendőkből készítenek leginkább, és pedig úgy, hogy a felső része kendő alakban fölvéve változatlanul megmarad, ellenben a közepén az öv által összefogva oly bőre hagyatik, mint a test mértéke azt megkívánja; az alsó részek pedig troussiroztatnak úgy mint a tunikák.

A nevezett felöltők mellett divatoznak még a fekete zsakettek színes zsinórozással, mely felöltő kettős célból ajánlatos, mert utcára szintúgy, mint házban lehet viselni.

A tavaszi kelmék között jelenleg is a lustre-ek részesülnek legnagyobb kedveltetésben és pedig nagyobbára az egyszínűek, úgy mint : chamois, kék, zöld, rózsaszín és écrü színek.

8th issue, April 16.:

During spring season wrap takes an excellent place. The era of tuckers and "longshawl"-s is mostly over and the paletots, bournuses and other named and sort of cloaks stepped into their place, but even these change with every season either the fabric or the shape, and actually this is that condition what stimulates fashion. The common paletot shapes, used to be fashionable in dark or light colours so far, now enriched by a new shape, mostly en vogue during this season.

The new cloak is tartan, or made from Scottish whatmoll-like fabric and in such a form, it appears to look like a troussired mantle, but when dressed tight fitted by a belt from the inside, takes the shape of a stretching paletot. These cloaks made mostly from Scottish tuckers, and in that way, that the upper part remains in tucker shape while wearing, but at the center fastened by the belt left as loose, as the body's measurement requires; the bottom sides are troussired just as tuniques.

Beside these mentioned wraps black jacquettes are also fashionable with colourfull soutache, this wrap adviced for two reasons, because also suiatable as street wear as indoor wear.

Among spring fabrics the lustres rewarded by the greatest favour and mostly the uni-coloureds, like: chamois, blue, green, pink and ecru colours.

Longshawl eleje és hátulja/Front and back views of a Longshawl

Kasmírkendő eleje és hátulja                                            Köpeny pelerinnel eleje és hátulja

Cashmere cape front and back                                         Cloak with pelerine front and back

 

 

13. szám, Július 1.:

A mostani időszakban egyedül csak a könnyű lenge szövetek felé fordíthatjuk figyelmünket, milyen a mousseline, jaconas, barége, grénadine stb. melyek közül a moshtaó kelmék legnagyobb keletnek örvendenek, mivel a többiek felett mindenesetre azon jó tulajdonsággal bírnak, hogy összegyűrve, bemocskolva ismét szépekké és újakká lehet őket átalakítani.

Jaconas és mousseline mellett nagy kelendőségnek örvendett a creton szövet is, melynek tulajdonait évről évre jobban tanulják megbecsülni. A creton szövetről azt lehet mondani, hogy hivatva van célszerűsége tekintetéből a piquét, szépségre nézve pedig a nyers foulard-t helyettesíteni.

A fürdő idényre nem csak nyári, de hűvös napokon szolgáló melegebb cikkekről is kell gondoskodni, melyek közül célszerű felöltő legelső helyet foglalja el s így nem mulaszthatunk el egynéhányat a divatosabbak közül ismertetni.

A waterproof, mely eddig nagy általánosságra vergődött, valamennyi újonnan felmerült versenytársa mellett legjobban tartja uralmát és legalább fele azon úrhölgyeknek, kik fürdői használatra felöltőről gondoskodnak waterproofot választanak.

Waterproof után leginkább divatoznak a fekete kasmírból készült mantillok, melyek fölül kendő alakúak, az aljak pedig tunika formára troussirozva vannak; díszítésük selyemből és rojtokból áll. Vannak azonkívül beszövött bordürrel dízsített szép fantázia alakú zsakettek, mások ismét sárga zsinórral díszítve vagy színes kivarrással sőt az arany dísszel ellátottak is nagy keletnek örvendenek.

13rd issue, July 1.:

In this season we can only pay attention to light flimsy fabrics, as mousseline, jaconas, barége, grénadine etc. from these the washable fabrics prefered mostly, because these have that benefit above all the others when being crumpled, blured these can be transformed easily neat and new again.

Beside jaconas and mousseline the creton fabric was also prefered highly, it's benefits were appreciated year by year the better. We can say about creton fabric, it's duty to replace pique by subserviency, and raw foulard in beauty.

For bathing season not only summer, but on cooler days warmer kits must be taken care of, among these the practical wrap takes the first place and we must review some among the fashionable ones.

Waterproof, this had reached the public finally, beside of all it's new challengers holds to reign, and about half of the ladies who prepare wrap as summer-resort wear choose waterproof.

After waterproof the most fashionable mantles are made from black cashmere, these are tucker shaped at the upper part, and the bottom part troussired in tunique-forms; trimming from silk and fringes. Also there are pretty fantasy-shaped jacquettes with darned bordure decoration, other again ornated with yellow soutache or colourful stitching, even golden embellished ones are prefered too.

Hímzett zsakett/Embroidered Jacquette               Divatos grenadine felsőruha, elő- és hátrésze

                                                                      Stylish grenadine outer garment, front and back view