A Divat 1872

2014.08.02 10:34

2. szám, Január 16.:

A jókedvnek szentelt idény - a farsang - kezdi hullámait vetni. Az előkészületek a különféle bálokra nagyban történnek, hisz oly rövid a farsang! Az ünnepélyre melyre kedves előfizetőnőnk készül válasszon ruhájának oly színt, mely arc- és hajszínéhez legjobban illik, a divat nekik e tekintetben szabadságot enged, csak a sötét színeket tiltja meg. A szende szőke hölgy válasszon halvány rózsaszínt, égszínkéket vagy zöld színt, a tüzesebb barna hölgy válasszon élénkebb rózsaszínt, cerise vöröst, sárga vagy esti lila ruhát; és minél könnyebb és fellegiesebb a ruha annál szebb. Fiatal hölgyek kik legelőször mennek bálba válasszanak fehér, igen átlátszó kelmét, tarlatánt vagy gazet és ahhoz az ifjúság és a tavasz legszebb ékítését: virágokat, például vadrózsát, gyöngyvirágot, folyondárt vagy akácvirágot és mást. Virágok mint ruha dísz az idén ismét kedveltek és igen gyakran alkalmaztatnak. Fiatal asszonyok selymet választanak gaze ékítéssel; igen szép az összeállítás két vagy három színből. Például felsőruha fehér crépe Medina kelméből, színes atlasz csíkokkal, alsóruha poult de soie-ból a csíkok színében. Vagy: csíkozott fehér alapú poult de soie mint alsóruha és egyszínű gaze de Chambéry mint felsőruha. Továbbá faille selyem és afölé fehér grenadine vagy Algérienne szövet atlasz csíkokkal.

2nd issue, January 16.:

The season consecrated to cheerfullness - carnival - starts to rise it's waves. Preparations to various balls are happening rapidly, because carnival is so short! The solemnity our dear subscriber prepares for should choose a colour for her dress that fits perfectly her face and hair colour, fashion in this regard gives freedom, only dark colours are banned. The meek blond lady should choose pale pink, sky-blue or green, the vivid brown lady should choose a vivid pink, cerise red, yellow or night-purple dress; and the more lighter and aerial the dress is, the much more beautiful. Young ladies who attend on a ball for the first time should choose white, very sheer fabric, tarlatan or gauze and the best trimming of youth and spring for it: flowers, for example wild rose, lily of the valley, convolvulus or acacia flower and more. Flowers as toilette decorations are very favoured again in this year and applicated oftenly. Young wives choose silk with gauze embellishments; the arrangement of two or three different colour is very graceful. For example the outer garment from white crépe Medina fabric with colourful atlas tapes, the skirt from poult de soie in the colour of the tapes. Or: stripy white poult de soie as foundation skirt and uni coloured gauze de Chambéry as outer garment. Furthermore faille silk and over this grenadine or Algérienne fabric with atlas tapes.

Báli- és háziruha fiatal lányoknak                                                  Báli öltözet

Ball and house dresses for young misses                                       Ball toilette

 

4. szám, Február 8.:

A divat soha nem engedett annyi tért képzeletnek, személyes izlésnek s a vagyoni állás követelményeinek mint mostan, s különösen báli s társasági öltözeteit illetőleg annyira toleráns, hogy még a nagymama nagyvirágos selyem ruháit s ódivatú mentillejait is felhasználhatjuk divatos ruhák összeállítására. Nehéz, drága selyemszövetek, könnyű, fényes sűrű vagy átlátszó kelmék egyedül vagy összeállítva alkalmasak társas öltözetek elkészítésére.

Földig érő ruhát vegyünk-e vagy uszályt? Erre is csak az a felelet: ha szereti a táncot úgy hagyja otthon az uszályt s öltözködjék finom átlátszó szövetekbe - ha azonban csak nézni akarja a táncot, úgy válasszon fényes színű, nehéz selyemszövetet, mely gazdag ráncokban hosszú uszállyal fut alá! Erre azután könnyű tunika s felsőruha jöhet, mely báli terembe oly szépen illik. Hát a virágok? Virágokat alkalmazhat mindenüvé ahova akar; csokrokban hintheti el velük dudoros ruháját, vagy pedig indákban futhatják végig az egész öltözetet. Hajban bálba nélkülözhetetlen, ha csak valamely fiatal menyecske tollakkal nem helyettesíti azokat.

És az álarcok, a jelmezek? Ezeknek száma légió. A történelem, a rege világ, a természet minden országa, az ipar, a kereskedelem ezer meg ezer fantasztikus, bájos, furcsa s leleményes alakkal szolgál. Ön felléphet mint régi, félrevetett mérték vagy pénz, vagy pedig az új pénzek, mértékek fényes jelmezébe öltözhetik. Felléphet mint levélbélyeg, mint állampapír s kártyajáték. Virágok még mindig kedvelt alakzatok valamint lepkék és ácsák is. Az utóbbiaknál a tunika szárnyformát nyer könnyű alsóruhán, míg a testhez álló bársony vagy atlasz derék a mintának megfelel; a dudor ujjon egész lepkék ringatóznak, valamint a hajban is, mely aranyos tapogatókkal különösen eredeti színezetet nyer. Azonkívül felöltözhet mint virágárus lányok, molnárnék, juhásznék; felöltheti a négy évszak jelmezeit, egyszóval szabad tért engedhetnek a legmerészebb képzeletnek.

4th issue, February 8.:

Fashion had never gave to the standards of imagination, personal taste and substance such priority like now, and especially touching ball and evening toilettes is so tolerant, that we can use grandmother's big floral printed silk dresses and old-fashioned mantles to create a fashionable ensemble. Heavy, expensive silk fabrics, light, shiny thick or sheer fabrics alone or together proper as settings of evening toilettes.

Should I wear a ground-long dress or train? We can only response to this: if you like to dance leave the train at home and dress up in sheer fabrics - but if you wish to watch dancers, than choose shiny coloured, heavy silk fabric, ending in long train with rich drapery! Over this a light tunique or outer garment can come, fitting the ball room so charmingly. And flowers? You can use flowers anywhere you wish; bouquets can be scattered all over the bustle dress or scrolls can run through the whole dress. In the hair during ball are essential, unless some young women prefer to replace them with feathers.

And masquerades, fancy-dresses? The number of these are legion. The history, the legendary world, every natural nations, industry, the trading offer thousands and thousands of marvellous, charming, weird and resourceful figures. One can appear as on old, forgotten measure or coin, or in the new coin's, measure's shiny outfit. Appear as a stamp, funds or cards. Flowers are the still favoured figures, also butterflies and dragonflies too. At this the tunique tailored as wings over a light skirt, and the tight fitting velvet or atlas bodice creates the figure; on the pouffy sleeves whole butterflies are rocking, also in the hair with goldened tentacles gain a very real look. Otherwise one can dress up as a flower-girl, miller woman, shepherd-girl; wear the costume of the four seasons, in brief set free the wildest imaginations.

Báli és jelmez öltözetek/Ball and fancy-dresses

 

8. szám, Április 16.:

"Ami tetszik az divatos!"

Az új tavasz beköszöntésével ismét csak ezen jelszót írhatjuk divattudósításunk homlokára. A divat a képzeletnek és az izlésnek soha nem engedett ily tág tért mint mostan. Minden idő, minden korszak képviselve van az öltözetekben. IV. Henrik hosszú lebbenyes mellénnyel ellátott derekai, s magas tollas férfi kalapjai mellett a Pompadour korszak feldudorozott köntöseit látjuk díszelegni, s tekintetünk egy különösen utazásra célszerű a Bloomer divathoz nagyon hasonló, rövid szoknyás, bő nadrágos s esőköpenyes alakról, elegáns félhosszú  öltözetre téved, melynek gazdag zsinór kivarrása élénken emlékeztet a lengyel és magyar viseletre.

A divat ezen szabadelvű iránya jobban mint valaha teszi lehetővé, izléssel s kevés költséggel öltözködhetni, miután egy két régi ruhából igen szép öltözetek állíthatók össze, sőt a tavalyi ruhák is tökéletesen megfelelnek a nap izlésének.

Leggyakoribb még mindig a "Costume" földig érő aljjal s összefüggő felsőruhával, mely különben tunika s lebbenyderék, zeke vagy gallér alakban is fellép. Jól konzervált tavalyi öltözetek nem szorúltak átváltoztatásra. Már viseltebbek új díszt nyernek, melyhez gyakran egy már egészen hasznavehetetlen ruha maradványait használhatjuk fel. Ha például egy kosztüm tunikája és zekéje már hasznavehetetlen úgy annak alja és dereka tán alapul szolgálhatnak egy felsőruhához, melyet elütő aljával kiegészítünk; egy másik esetben az öltözet felsőrészei az elkopott alja, jól konzervált darabjaiból új ékítést nyernek, s azután szintén más színű aljat. Azonban figyelemre méltó, hogy a tunikának és deréknak vagy zekének mindig ugyanazon szövetből kell lenniük, mert semmi nem izléstelenebb mintha a tunika más színű lévén mint a derék, az öltözetet mintegy két részre szakasztja. Ha nem lehet másképp úgy legalább díszítés, fichu vagy vállszalag által kell az összekötést eszközölni, mi különösen könnyű szövetekből igen szép s elegáns összeállítás.

Az új tavaszi szövetek inkább különös színek, mint új szövésmód által tűnnek ki; a bizonytalan szürke, barna, sárgás, zöldes és vörösded árnyalatok még mindig különösen kedveltek. A nehezebb selyemszövetek gyönyörű mély színekben viseltetnek, minők rezedazöld, hamuszín, sötét sárga, stb.

Ékítésül még mindig hengerek, rojtok s zsinórkivarrások használtatnak, a fodrok nagy előszeretettel ívekben kivágatnak s elütő színnel beszegetnek.

A kalapok fölött sokat s keveset mondhatunk. A formák egészen hasonlítanak a tavalyiakhoz; ékítésül fátylak, csokrok és virágok tűnnek ki legjobban.

8th issue, April 16.:

"Anything becoming is fashionable!"

With the arrival of the new spring we can once again write in the head of our article this catchword. Fashion had never before allowed so much space for imagination and tastefulness. Every era, every period representated in clothing. Beside long casaque waistcoats of IV. Henry and the high feather decorated man's hats the Pompadour era's bustle aprons appear to parade, and our glance driven form a dress especially suitable for travelling very similar with the Bloomer fashion, short skirt, loose trousers and rain coat wearing figure to a very elegant toilette with half-length, and the rich soutache trimming strongly imitates the Poland and Hungarian wears.

This liberal directions of fashion allow better then ever to be dressed with taste and small cost, since from one or two old dress a very neat dress can be made, what is more last year's dresses perfectly fit today's taste.

The most common still is the "Costume" with ground-long skirt and relate outer garment, this otherwise are tunique and peplum bodice, in spencer or collar shape. A well preserved yesteryear dress doesn't require any conversion. The used ones need new trimmings, for this very often a useless dress' remainings are adapted. For example if a costume's tunique and spencer are useless but the skirt and the bodice might be good for the basic as an outer garment, suplemented with a different skirt; in another case the outer garment of the worn-out skirt with well preserved pieces gain new trimmings, and also a different skirt. But worthy to note that the tunique and bodice, or spencer always must be made from the same fabric, because nothing else is more untidy if a tunique is different coloured as the bodice, this separates the dress in two. How else is possible than trimmings, fichu or sash must create the troussing, form especially light fabrics are very neat and elegant settings.

New spring fabrics rather mark out by the strange colours than the new weaving methods; indefinite grey, brown, yellowish, greenish and reddish shades are still especially favoured. Thick silk fabrics in beautiful deep colours as reseda green, ash-colour, dark yellow, etc.

For trimming tapes, fringes and soutaches are prefered, the flounces are cut in notches and faced with a different colour.

About bonnets we can speak as volumes as nothing. The shapes are very similar with yesteryear's; decorated with veil, bows and flowers are priored.

Séta és uti öltözetek/Walking and travelling dresses

Divatos főkötő, kalapok és fátyol elrendezések nőknek és kislányoknak/Stylish cap, bonnets, hats and veil decorations for women and young misses

 

15. szám, Augusztus 8.:

A teljes fekete és egy écru öltözék, a szürke uti öltözékkel és néhány színes szoknyával, néhány színes csokorral a galléron, hajban, és ha mégtovább akarunk menni még a napernyőn is a legcsinosabb öltözék sorozatot adják, miután minden egyes szoknya mindegyik felsőruhához illik. Hosszabb tartózkodásnál a fürdőn nem szabad megfeledkeznünk a színes szoknyák derekairól: ez esetben fehér moll és fekete grenadin felöltő tekintélyesen bővíti a ruhatárt. Szallagok, csokrok és néhány virág megteszi a többit.

A nagyvirágú rokokó kelme, mely a múlt évben itt-ott hatalmasan duzzadt felsőruhák alakjában tűnt föl, most is körútját megtette a civilizált világban. A szó legmerészebb értelmében divatos és ahol tetszik megengedhető.  Az egyszerű tény ellen nem lehet kifogást tenni, azonban a túlságosan tarka csokrokra és füzérekre nézve ajánljuk a gondos választást - a tükör előtt; az igaz, hogy e szép virágok eredetiek, nagyon is eredetiek, de éppen eredetiségükkel néha elfojtanak minden bájt, sőt néha minden csínt. Még a legdivatosabb is, sőt éppen ez nem mindig díszes; a valódi dísz az összhangzatban rejlik. A nagyvirágú minták mellett igen szépeket találunk apró sármákkal, színt színre vagy pedig a legtarkább árnyalatokban. Fehér alapon a szürke és barna megszámlálhatatlan színfokozata, miket ecru vagy divatszín név alatt foglalunk, mindig igen szép épp úgy egész öltözékekhez valamint könnyedén fölcsípett felsőruhákhoz, fekete vagy kék szoknyához. Egyszínű virágokat hasonló színű vagy pedig fekete vagy ecru szoknyához hordunk. Épp úgy választjuk a színes csokrokat is a felsőruha lebbenyéhez a főszínnel összefüggésben; fekete bársony szalag mindig jól áll és igen szép.

A korán beköszöntött tavasz meleg nyarat sejtetvén sokan készültek fehér ruhákra. Nincs is szebb a lenge, üde fehér ruhánál ragyogó nyári napon; de fájdalom, napok jönnek és mennek s nem hasonlítanak egymáshoz, és gyakran igen sok nap múlik el anélkül, hogy tetszenék; azért tehát helyesen tesszük, ha előre látók vagyunk és nem csupán fehér ruhára alapítjuk reményünket a nyári öltözéket illetőleg. A színes alsó szoknya már előbb megjárja és nem hiába pártolja a divat az élénk színeket. A divat szereti mind azt mi színes, habár színhangzatának alap árnyalata már évek óta az ecru felé látszik hajolni - úgy mondjuk, látszik, mert a bizonytalanhoz minden élénk színárnyalat illik, mivel a halvány alap mégjobban kiemeli.

A színek közül minden évben választunk kedvencet. Néhány év előtt zöld, aztán vörös, végre lila volt, most pedig a kék szín uralkodik, mégpedig a tágas égboltozat minden árnyalatában, mégpedig a derült reggel távoli láthatárának vízenyős kék színétől, fölfelé a csillagos ég sötétkék árnyalatáig, sőt még a zivataros ég zöldeskék csodálatos árnyalatait is mik a sötét, fenyegető felhők közül kikandikálnak; az emberi szellem elleste az árnyalatokat örökös mintaképétől, a természettől, minden legcsekélyebb műveletéhez s a ruhákat és szalagokat az ég színeibe mártotta. Az ég ugyan ritkán mutatja e színeket, de a páva büszke tolldíszében szilárd alapot öltenek, amiért is az újabb művészeti dús színeket "páva" színeknek nevezzük, és nem elégszünk meg a kékkel, hanem igyekszünk azt a zöld, barna, vörös és lilaszín átmeneteiben is elérni. Az egészen halvány árnyalatokat, mint a legsikerültebbeket leginkább pártolják és az ellentét kedvéért szívesen állítják össze feketével. A puszta kék, zöld vagy rózsaszín különös hatást idéz elő fekete tüllön; azonban még gyöngédebb a szürkéveli összeállítás, és nagyon hatásos a világos és sötét árnyalat egy színből.

15 th issue, August 8.:

A black and ecru ensemble with a grey travelling dress and with a few colourful skirts, some colourful bows on the collar, hair and if we want to go further even on the parasol too, gives the most charming series of toilettes, because every skirt fits perfectly with every outer garment. During a longer trip to a bathing place we mustn't forget about bodices for the colourful skirts; in this case a white mull and a black grenadine outer garment greatly expand the slop-room. Ribbons, bows and some flowers do the rest.

The big flower designed Rococo fabric, appeared last year here-and-there in enormous bustle outer garment shape, now made it's tour in the civilized world. In the strech of the word it's fashionable, and allowed whenever fancy. We can't quarrel with this simple fact, but with the unduly motley bows and garlands we advice attentive selection - in front of the mirror; tho' it's true these pretty flowers are original, really original but sometime this reality supress every charm, sometimes every lease too. Furthermore the most fashionable, nor yet sometimes isn't the fanciest; real embellishment is in harmony. Beside big floral prints we could find very neat ones with small ornithogalums, colour on colour, or in motley shades. On white basic the numberless hue of grey and brown, sum up as ecru or fashion colour, always very neat just as for full toilettes as for easily gathered outer garments over a black or blue skirt. Uni-coloured flowers worn with similar coloured, or black or ecru skirt. The colourful bows chosen like this for the peplum of the outer garment in harmony with the main colour; black velvet ribbon always fits perfectly and really charming.

Early arrived spring bode well a warm summer, many of us prepared white gowns. There's nothing prettier than a sheer, verdure white gown on a bright summer's day; but what a pity, days come and go and not unsimilar with each other and often many days pass by without relish; so we do right if wisely not only fund our hopes on only white dresses regardingly. A colourful foundation skirt is rather proper and fashion not in vain promotes vivid colours. Fashion loves everything colourful, and tho' the hue seems to have a bias toward ecru as basic shade - we say, it would seem, because with the elusive every other vivid shade fits, since the pale basic raises it better.

From colours we choose a favourite one every year. Some years ago green, then red, finally violet colours were and now blue reigns, and as large sky's every shade, from the serene morning distant horizon watery blue up to the starry sky's dark blue shades, moreover even the wonderfull shades of the showery sky's greenish blue, peep out from the dark, impending clouds; human mind stared these shades from the ever lasting model picture, the nature, for every little object and dresses and ribbons plunged into the colours of the sky. Although sky rarely shows these colours, but in the proud feather decoration of the peacocks these form a solid basic, and a brand new, ideal rich colour called "peacock" and we aren't pleased only with blue, but we try to reach it in the shot with green, brown, red and violet hues. Really pale shades as the most successfuls are mostly priored, and for the sake of contrast gladly combined with black. Plain blue, green or pink has a strange effect on black tulle; but even more gentle is the combination with grey, and very effective the lighter and darker shades from one colour.

Fehér moll felsőruha, hímzéssel díszítve                                      Fekete tüll felsőruha

White mull outer garment with embroidery trimming                    Black tulle outer garment

1872 divatos szín összeállításai/The stylish colour combinations of 1872

 

20. szám, Október 24.:

A kosztümöt már évek óta hordjuk, és ezért a múlt idény jól megőrzött tárgyait bátran áthozhatnánk az újba, csupán csekélység kellene a kifogástalan divatosításhoz.

Megszoktunk a tunikához és kényelmesnek találtuk, hogy csupán a hosszabb szoknyát kellett fölcserélni a röviddel, ha a séta öltözéket a terembe is bevezetni akartuk és ez annál kevesebb nehézségekkel járt, miután az uszályruha kelméje és színe eltérhessen a tunikától és deréktól; azonkívül a tunika alatti szoknyának sokkal kevesebb ráncra volt szüksége, mintha önálló lett volna, sőt mitöbb, az értékes kelmének nem is kellett az övig mennie a körös körül testhez álló tunika nem árulja el a takarékos gazdálkodást. Hát még a sokat hordott ruha! Ki ne ismerné a befedő és egyúttal díszítő felsőruha kitűnő tulajdonait? Viseltük tehát a tunikát és még most is viseljük, legalább egyelőre; az igaz, hogy azt mondják nem soká többé, de azért még elég ideig fog tartani, míg az újítás lassanként utat tör magának. Oly átmenet küszöbén állunk, mely a meglevőből két irányfelé növi ki magát. A lebbenyderék casaque-á hosszabbodik, mely elől nyitott, vagy gombbal kapcsolódik; az övet megtartjuk - jelenleg a bagaria bőré az elsőbbség - vagy pedig letesszük, amint az alakhoz jobban áll és a bő felöltőt még mindig különféle képpen csípjük föl. A lebbenyderék azonkívül a többnyire díszíték által utánzott otthonkát is elősegíti, hosszú lebbenyű mellyény fölé. Azonfelül pedig a teljes hátsó lebbeny oly bájosan esik a díszítetlen szoknya nehéz kelme ráncaira, mely büszkén terjeszkedik mint uszály, hogy szép új ruha könnyen lemondhat a tunikáról. Ez már többször is megtörtént, de aminek a dúzos szoknyák mellett csöndesen volt megengedve elhaladnia, most a díszes divathölgyek hirtelen megjegyzésre méltónak vélik és a dús, nehéz ráncokba lehulló uszályruha a legjobb izléssé emelkedik. Mert ha az uszály nélkülözheti a díszítéket, a rövid szoknya okvetlen kíván olyat, pedig ennél mi sem könnyebb; a kedvelt volantok egész a derékig nyúlnak, de csupán hátul, elől a térd magasságába végződnek, a felső rész a tunikáé, mely oldalt a volánt varratát födi és az övnél azzal csatlakozik.

Az angol kabát ujjat sokáig kedveltük, de a fehérnemű mindig jobban előtérbe igyekezett, végre a szép, gazdag alsóujjaknak érvényre kellett jutniuk, ezért tehát az ujjat fölhasítottuk vagy pedig könyöknél vágtuk el, hogy széles volánt által nyerjük ki szélességét. Az igaz, hogy a bő ujj dúsabbnak látszott, de a szűk ujj mindamellett beláthatatlan előnyöket nyújtott; így például felső végüket dudorral, az alsót széles, dúsan hímzett kézelővel láttuk el. Azonban ezen két fő ujj alakot igen nehezen lehetett összeegyeztetni az oly sokáig becsben álló otthonkával. Ezen segíteni kellett és így új korszak állott be a vándorgallér számára, mely utóbbi időben majdnem nélkülözhetetlenné lett. De a hűs nyári napok aggodalmakat költenek a rövid vándorgallér iránt és íme, egy szép napon előállott a dolmány; hosszú, bő ujj oltalmazóan hullott és elfödte az elő- és hátrészek tág összekötését; mik alakjukra nézve az otthonka és vándorgallér közt állanak. Ezen domány dús kelméből, dús díszítékkel és selyem béléssel képezi az új, díszes őszi burkonyt; egy lépéssel közelebb az otthonka alakhoz, mely éppen nem változtatja meg a külsőt, hanem a burkonyt csak melegebbé teszi, a dolmányt mint téli köpenyt is első sorba fogja állítani. Most még a dolmány rövid természetes kiegészítését a tunika képezi; csupán az otthonka részek hosszabbítására van szükség és az ötvenes évek vége felé oly kedvelt köpeny ismét megjelen.

Hát kalapjaink? Mióta elvesztették hosszú alakjukat és a homlok fölött magasan felnyúló tojásdad alakban nem körítik többé az arcot, az annyiszor megtámadott apró kalapok alap alakja megjegyzésre méltó változást szenvedett, a díszíték is sokat segített, a legtöbbet pedig azon mód mellyel szintén nagyon változékony hajfodrozatot többé-kevésbbé magasan hordjuk. A karima mindig mélyebben esett a homlokra, a díszítékek hátrafelé mindinkább a kerek zárt kalappal évek óta annyira összeolvadt, hogy csupán a kötszalagok különböztették meg. Ekkor hirtelen egészen más alakot ölt a kalap, a homlok fölszabadul, a hátsó főt födi, szóval egészen új kalap áll elő, talán forradalom történt? Oh! Nem! Dehát miként is válhatnánk meg az oly sok ócsárlás által megkedvelt régi alaktól? És miért is? Csupán könnyed nyomás hátrafelé és a régi kalapunk - köztünk mondva, még tavalyi is lehet - képviseli a legújabb divatot; ha fiatalok és szépek vagyunk, úgy a kötszalagokat végképp mellőzzük, a fátyolt pedig hátul annál mélyebbre eresztjük, átlátjuk, hogy a régi kalap mennyivel jobban áll így és meg nem foghatjuk miként vessződhettünk oly sokáig azzal, hogy oly mélyen szorítottuk homlokunkra. Az igaz, hogy a konty nem engedte meg, nem akarta szűkíteni hagyni helyét, pedig végre majd mégis hozzá kellene szoknia. Hisz a hajfodrozat megkapta új, szép díszét és ha hordani akarjuk a kacéran oldalvást föltűzött fésűt úgy magától is elfoglalja új helyét.

20th issue, October 24.:

We wear costume for years and so the well preserved toilettes from yesteryear valiantly can be adopted into the new, only triflings needed for proper stylishness.

We had got used to the tunique and had found it comfortable that only the longer skirt had to be replaced with the short if we wanted to enter the salon with the walking dress and this had caused less difficulty, because the colour of the train skirt's fabric can be different from the tunique's and bodice's; withal the skirt under the tunique required less flounces than if it was alone, furthermore the precious fabric didn't have to go up to the belt, the tunique all around tight fittingly wouldn't tell the sparing saving. Even again the worn-out dress! Who wouldn't know the excellent features of the covering and in addition decorating outer garment? So we had worn the tunique and we still wear it, at least till now; tho' some say truly not for long but it shall take some time while the novelty breaks through slowly. We're at an upcoming transition growing into two directions from the extant. Peplum bodice enlonged into casaque, opened in front or closed with buttons; we wear a belt - now the bagaria leather belt prefered - or not, as it becomes the figure, and the loose wrap is still gathered up variously. Peplum bodice otherwise subserve the mostly trimming unoriginal overall bodice, above the long peplum vest. Otherwise the full back peplum falls upon the heavy draperies of the plain skirt so charmingly, expanding pridefully as train, so a neat new dress easily neglects tunique. This happened often but while this was allowed to walk behind quietly of the bustle dresses, now fancy fashion-ladies suddenly live up to mention, and train skirt falls down in rich, heavy draperies, rises to be the supreme taste. If the train can ignore embellishment, the short skirt surely needs it, and nothing else is easier; the favoured volants go up to the waist but only at the back, in front end at the line of the knee, the upper half belongs the tunique, covering the stitches of the volants at the sides and attached at the belt with this.

English coat sleeves were prefered for long, but the underwear started to come to the front, finally the neat, rich cuffs had to set off, so we slashed the sleeves or cut it at the elbow to gain the wideness by a big volant. Truly the loose sleeves appeared to be rich, but the tight sleeves had wise benefits; the upper edges are puffy, the cuffs with rich embrodiery. But these two sleeve types hardly could match with the cherised overall bodice. This needed some help, and a new age came for the travelling-collar, recently had become almost essential. But cooler summer days filled us with doubts for the short travelling-collars and so on one day came the dolman; long, loose sleeves protectly falling down and covering the wide seams of the front and back panels; in point of shape stands between the overall bodice and travelling-collar. This dolman from rich fabric, with rich decorations and with silk lining creates the new, fashionable autumn wrap; one step closer to the overall-shape, hardly changes the outfit but the wrap warms it, and the dolman as a winter coat shall be priored. Now the natural, short accessory is the tunique of the dolman; only the overall parts need to be enlonged and the coat favoured during the '50s appear again. 

And hats? Since these had lost the long shape and don't frame the face in egg-shape, long above the forehead, the so many times attacked tiny bonnets' shape went through changes to mention, the decoration helped a lot, and the most made by the way that the ever changing hair-dress is mostly arranged high. The rim of the hat always fell down deep into the forehead, the decorations falling to the back and fusioned so much with the roundy hats through the years, so only the chin-ribbons could tell the difference. Then suddenly hat had a different shape, the forehead released, now covers the back of the head, so a very new hat arrived, perhaps a revolution? Oh! No! But how could we say goodbye to the beloved shape disparagemented for so long? And why would we? Only an easy push towards the back and the old bonnet - between ourselves, even last year's - represents the new fashion; if young and beautiful the chin-ribbon can be neglected utterly, the veil stitched low at the back, we can see that the old bonnet fits better this way, and we can't realize how could we bother with it for so long to push it deep into the forehead. Truly the knot didn't allow it, wouldn't let to narrow it's place, but finally must get used to this. Because hair-dressing gained a new, pretty coiffure, and if we would like to wear the flirtily sideways stitched comb, replaces on it's own right.

Novelty more than enough and yet nothing useless among the old!

Öltözet otthonka derékkal és tunikával, eleje és hátulja                    Dolmány bő ujjal

Dress with overall-bodice and tunique, front and back                      Dolman with loose sleeves

Öltözet vándorgallérral, elő- és hátrész                         Öltözet szűk dudor-ujjakkal

Toilette with travelling-collar, front and back                  Dress with tight, puffy sleeves

Divatos frizurák és díszfésűk/Stylish hair-dresses and decor-combs

 

21. szám, November 8.:

Mihelyt az ember jól van értesülve könnyű a jövendölés: ez okozta, hogy olvasónőinknek múlt számunkban némi oly értesítéseket adhattunk a téli köpenyekre nézve, miket mai számunk teljesen igazol. A dolmány kétség kívül a legdíszesebb téli burok, a legmelegebb pedig a jól vattázott vagy éppen szőrmével bélelt, hosszú köpeny ujjal és vándorgallérral, vagy pedig a bő és hosszú burnusz alakban. Ezek körül csoportosulnak a többi köpeny nemek, mint mind megannyi régi jó barát és ismerős. Megelégedéssel látjuk a kényelmes zsák kabátot, melynek igen jól áll a kettős gombsor, a díszes, rövid otthonka alak se hiányzik, mely oly jól egyez meg a kosztüm öltözékkel és a paszománnyal dúsan díszített lebbeny ráncos hátrészével előnyösen emeli a karcsú alak szépségét. Az oly gyorsan megkedvelt vándorgalléros köpenyke is itt van, mely oly célszerű az őszi sétákra; megjelent még a rövid kabát is, tág vagy testhez álló alakban, lebbenyránccal. Ez az ifjúság tulajdonképpeni jelmeze, midőn kisleányka letette a hosszú oskolai köpenyt, egész azon napig, melyen az érett hölgy a kényelmesebb öltönyt elébe teszi a díszesebbnek. Van azonkívül csinos, de kissé kizárólagos őszi köpeny, a "Hyde-Park" melyet elől keresztbe tett, hátul kapcsolt szalaggal készül.

A köpenyek rövidsége szűk kiegészítést igényel, eléggé tanusítja a kosztüm öltöny tartósságát, és ha jól szemügyre vesszük az újdonságok bőségét, mely még a kosztüm öltönynél is mutatkozik, bizonyosak lehetünk abban, nem egyedül arról van szó, hogy jól megőrzöttet újra fölhasználhatjuk. A hosszú felsőruha mit berendezése és díszítéke szerint casaque vagy polonaise-nek nevezünk, mostanig a legdíszesebb és igen gyakran önállóan föllépő alak, melyet tetszésünk szerint hasonló, vagy eltérő színű szoknya egészít ki: e szerint ez a legdúsabb és legdrágább díszítékek képviselője. Azonban, habár az egyes tunika, lebbeny vagy öv derekával kissé vissza lép is, azért korán se lép végképp a divat színteréről, meglehet azonban - és ez bizonyára nem hiba - hogy távol tartandja magát a magas dísztől s inkább könnyedén fölcsípve sőt egészen simán fog megjelenni. Ellenben a lebbenyderék nem köti magát a tunikához, ennek még külön jövője van az újabb kosztümmel, mely lemond a tunikáról e helyett azonban a többé nem rövid, hanem könnyedén az uszályt jelző szoknyát követi.

A divatos kelmék kivétel nélkül igen puhák és gyapjasak. A szövet egészben véve nem nyújt valami újat, de annál több történt a színeket illetőleg és szemünk megelégedéssel és meglepetve nyugszik a sokféle halvány szín árnyalatokon. Alig találkozunk itt-ott a szivárvány alapszíneihez hasonlítható, egyes fénylőbb színnel, mindenütt csak meghatározhatatlan vegyülékeket látunk a zöld, szürke, kék, barna, vörös színből, mindezt egyszerre látjuk és mégis se zöld, se barna, se vörös, hanem majd inkább zöldbe, majd barnába, vörösbe vagy kékbe menve át. Megnevezhetetlen, leírhatatlan színárnyalatok ezek, mik a hervadt levélre, komor, esős napokra gyöngén világított sziklákra és vihar zavarta vízre emlékeztetnek, de azért mégis kellemesek, és helyes kiválasztás mellett az illető "jogosult különcködéseinek" jól is áll.

A díszítékek bájos változatosságba újat úgy, mint régit is mutatnak, az oly rég kedvelt mindennemű rovátkák (zakkok), a csíkok, az öblözött és ráncolt fodrok, a dús hímzések és zsinórozások. Utóbbihoz csatlakozik a kanyarú, finom vonalaival az ősrégi hímzés (tambourien) mely finom gyapotra, gyapot anyaggal is megelégszik és ezáltal kevés költséggel, véghetetlen dús díszítéket szolgáltat. A paszomány is megtartja helyét és a rövid otthonkákon forgókkal odaillesztett, dús vállzsinórok alakjában igyekeznek új tért foglalni. A rojtok számtalan változatban jelennek meg, sőt még a szép gyapotcsipkéket is helyettesítik. De legkedveltebb a szőrme és szőrme díszíték, úgy látszik, mintha a divat szibériai télre készülne, nem csak szőrme tincsekkel és sima szőrme rojtokkal s többé-kevésbbé értékes szőrme szeletekkel díszítik, hanem a szőrme bélés még a bársony és a finom gyapot kelméket is elfoglalja. Minél drágább a szőrme - nyest, fehér-, kék- vagy ezüst róka, coboly, bukruca, vagy másod sorban skung, hiúz, stb. - annál keskenyebb a díszíték szeletek, mik a nagy vándorgallért és a még mindig csinos de kissé nagyobb karmanytút (muff) díszítik; az asztrakán elvesztette a divat kegyét, felnőttek számára már nem díszes, de annál többet fordul elő gyermek öltözéknél.

Az állhatatlan idő különös ernyő szeszélyt hozott számunkra, a rövid esernyőt, hatalmas, bunkós nyelével, melyet a hosszú felsőruhához oly szívesen választott bőr övre láncolunk vagy pedig csomag gyanánt hónunk alatt hordjuk.

Kalapjaink különös figyelmet követelnek. A legkülönösebb a fiatalos, kacér Rubens alak, széles karimájú, kerek nemezkalap bársony szalaggal, csokorral és hosszú tollal. A "fénybőr" kalapok különösen a fiatalságnak valók, az őszi ködnek bátran ellenállnak.

21st issue, November 8.:

As soon as learned soothsaying is easy: this caused for our readers in the previous issue we could give hints about winter coats, present issue is perfectly warrant. Dolman, without doubt, is the most decorative winter wrap, and the warmest is a well wadded or fur underlined, long coat with sleeves and travelling-collar, or in the shape of the loose and long bournous. All other coat types gather around these as good old friends and familiars. We see satisfactionedly the comfortable sack-coat, double row buttons fit it perfectly, and the decorated, overall-shape is here too, agree well with the costume dress and the peplum ornated richly with braids with it's folded back panel fairly excel the beauty of the slim figure. The quickly favoured travelling-collar cape is here too, realy suitable for autumn strolls; short coat appeares too in loose or tight fitting shapes, with peplum foldings. This is the costume of the youth, from the day as soon as little girl ignores school apron, up to the day when the elderly lady preferes the comfortable costume instead of the decorative. But also there is a neat, only ment for autumn, the "Hyde-park" cape made crossing in front and closed at the back with a sash.

Capes' shortness require short accessories, fairly certificates costume's durability, and if we take a good look on the richness of the novelties, displayed on costume too, we can be sure it's not only that we can reuse the well-preserved. The long outer garment, according to tailoring and decorating, casaque or polonaise, till now are the most decorative and very often appear separate, by favour combined with similar or different coloured skirt: accordingly this is a representator of the richest and most expensive decorations. But the single tunique with peplum or belt bodice, slightly ignored, but far from stepping down from fashion's stage forever, otherwise tho' - and surely not wrong - keep aloof from high embellishments and instead gently stitched up, even appears plain. But peplum bodice unconnected with the tunique, this has a special future to come with the new costume, depose the tunique, but instead of this fallows the skirt, not short anymore but slightly train-shaped.

Fashionable fabrics, every time are very soft and woolly. Fabrics don't offer anything new, but more things had happened with colours, and eyes lay with satisfaction on the various pale tones. We hardly see here-and-there with similar basic-colours of the rainbow's uni shiny colour, everywhere only unidentifiable shots of green, grey, blue, brown and red colours, all at once and yet neither green, brown nor red but rather like hue of green, brown, red or blue. Unnamable, unidentifiable hues, reminding as a withered leaf, as gloomy, rainy days, as feebly lit rocks and as stormy troubled waters, but still very pleasant, a treat to our eyes and with right combinations fits someone's "self extarvagance".

The embellishments in charming variety appear as old and as new, the long prefered notches (scallops), stripes, boxpleats and gathered ruffles, rich embroideries and soutaches. Fall into line with these the roundy, light curves of the ancient embroidery (tambouriren) on soft cotton fabric, rest satisfied of cotton and hereby with low cost serve as an endlessly rich decoration. Passemantery keeps it's place too, and on the short overall bodices stitched down with whirlings as the shape of rich yoke braids, strive to have a new place. Fringes appear in various forms even replacing neat cotton laces. But the most prefered are fur and fur trimmings, it looks like as if fashion prepares for Siberian cold, not only trimming with fur tufts, and plain fur fringes or more or less with valuable fur stripes, but fur lining takes over the velvet and soft cotton fabrics too. The richer the fur is - marten, arctic-, blue- or silver fox, sable, duck or as the seconds skunk, lynx, etc. - the trimming slices are narrower as decorating the wide travelling-collar and the pretty, but little bit bigger muff; astrachan fallen out of fashion's grace: undecorative for adults, but often used on children's ensembles.

The scratchy weather brought a strange umbrella whimsy to us, a short umbrella with big, clubbed shaft, this chained on the leather blet, favoured choice for the long outer garment, or as a pack carried under the armpit.

Hats need special attention. The rummest is the youthfull, flirty Rubens hat, with wide rim, roundy felt hat with velvet ribbon, bow and long feather. The "luster-leather" hats are meant only for the youth and easily faces with autumn fog.

Téli öltözetek és kabátok/Winter dresses and coats

Dolmányok és új divatú kalapok fátyoldísszel                Kabátok vándorgallérral és csuklyával

Dolmans and new-fangled bonnets with veil                Coats with travelling-collar and hood

Téli sétaruha vállra csatolt forgóval, rojttal és zsinór díszítéssel/Winter walking ensembel with braid stitched onto the yoke of whirling and fringes

Rubens kalap/Rubens hat            "Fénybőr" kalap/"Luster-leather" hat          Esernyő bunkós nyéllel és lánccal

                                                                                                              Umbrella with clubbed shaft on chain

 

22. szám, November 24.:

Háznál az öveket a csinosan díszített házi köténnyel hordják és a fiatal házinő, vagy a család legidősebb leánya szívesen díszíti magát a legfőbb gazdasszonyi jelvénnyel, a kulcs csomaggal, mely komolyan lóg az övláncon. A kapcson a legyező is talál biztos, gyakorlati helyet; a fölfüggesztett legyező, mely egyúttal csinos félbeszakítását képezi a lebbeny nélküli elő-szoknya résznek, mindig több követőre akad és az ipar nem mulasztja el, hogy ezen előszeretett, különféle ércből csinosan munkált kapcsokkal támogassa. A díszes övláncot is mindenki szívesen látja lakattal, vagy éremmel vagy legyező horoggal.

Újat mutat az ékszer terén a csat-bross, mely könnyed nyomással nyílik, a felső lapján lévő gombot, hogy csokrot vegyen föl, mely fölött a bog helyett bezárul. A sokat megtámadott és sokat védett fülönfüggők még most is megtartják helyüket, a díszt kedvelők azonban jelenleg kis, csillogó gombot, ragyogó gyémántot vagy színes, fénylő drágakövet hordanak, vagy pedig a kevésbbé értékes lápislazulit, malachitot és achát köveket, sőt az igénytelen gyöngyház gombot is, amint tudniillik az öltözék megkívánja.

Az öltözék egysége utáni törekvés teremtette a kelme és a szín dús árnyalatát, a színes csipkéket és paszomány munkát, és a pusztán rezeda, olajbogyó, acél színekben tartott öltözékek a legdíszesebbek; másrészt azonban az élénk színek iránti érzék is nyilvánul és a finom izlés sok szerencsével állítja össze a látszólagos legellenkezőbb színeket, úgy mint halványkék és lazacpiros, halványzöld és szürkéspiros, olaj és narancsszín, rezeda és hamvas szürke, stb. Az élénk szín összeegyeztetése valamely divatszínnel kevésbbé veszélyes és többnyire nagyon hatásos, különösen szalagokkal, miket nyakravaló vagy hajdísz gyanánt még mindig szívesen hordanak, különösen pedig mint szalagot, melyet majd könnyedén fektetnek a derék körül, majd rézsentesen a váll fölé, sőt néha a felsőruha dúzára is, de többnyire mindig oldalt burkolják. A szépen csíkos szallagok megosztják dicsőségüket hímes koszorúkkal és csokrokkal, többé-kevésbbé halvány, mondhatnánk "szőnyegszerű" színvegyületben, halvány alapú selyemripszre. A habos szalag különös kitüntetésnek örvend és a lenge selyemkrepp, mint szalag különösen érvényesíti magát.

22nd issue, November 24.:

Indoor belts are combinated with neatly trimmed house aprons, and the young wife or the oldest daughter of the family willingly decorates herself with the greates housekeeper insignia, the key-chatelaine, hanging earnestly on the belt chain. On the hook the fan can find a sure and practical place too; the hanged fan in the same time marks the seperation between the peplumless front-skirt panel, finds more followers and the industry doesn't lack to produce of these favoured, from various ores pretty works with locket. The decorative belt-chain also favoured with lock, coin or fan hook.

A novelty appears at jewelry the snap brooch, opens up with an easy pressing, a button on the outer side, picks up a ribbon to create a bow, instead of a knot closred with this. Often attacked and often defensed pendants hold the stand, but the decorative preferers now wear a little, shiny button, gorgeous diamond or colourful, shiny gems, or less expencive lapis lazuli, malachit and achat stones, even the lowly mother-of-pearl buttons too, as we know, the ensemble suppose.

The striving for the unity of dressing created fabric's and colour's rich shades, coloured laces and braids, the plain reseda, olive, steel colours are the most luxorious; otherwise the sense for vivid colours also shows and the gentle taste combinates luckily the seemingly reverse colours; as pale blue and chaumon, pale green and greyish red, olive and orange, reseda and ash-grey, etc. Combinating a vivid colour with one fashion colour is less dangerous and mostly very effective, especially with ribbons, still worn willingly as necklet or hair ornament, and especially as sash, easily layed around the waist and crosswise over the shoulder, sometimes even on the bustle of the outer garment, but mostly covering the side. Neat stripy sashes share the glory with rich wreath and bouquets, more or less, we could say, in "rug-like" hues on pale basic of silk-reps. The spumy sash is pleased by an outstanding award and sheer silk-crépe as sash is especially effective.

Legyező horoggal/Fan on hook                       Öv ódon csattal és övlánc kőszénbő

                                                                  Belt with antique buckle and jet belt-chain

Nyakék érmékkel                                                   Divatos csat melltű eleje és hátulja

Necklet with coins                                                 Stylish snap brooch front and back

1872 színes világa/The colourful world of 1872