Divatos alsószoknyák 1876/Modish petticoats 1876

2015.02.18 12:31

Az alsószoknyák két főosztályát, a rövid, az úgynevezett díszalsószoknyák, melyek mindig egyenlőek maradnak és a hosszabbak, a ruha után hordandók képezik, miknek mértékét az öltözék szerint intézzük. A díszalsószoknyákat gyapotból kötött vagy horgolt, flanel vagy egyéb lágy gyapjúszövet, piké vagy barket és shirting s az idény szerint rendezett szoknyákból állnak; a tűzdelt szoknyák különféle okokból többé-kevésbbé háttérbe szorultak. A hosszabb szoknyák közül, mikből csupán egyet veszünk fel, megemlítjük a bokáig érő jelmez szoknyát, melyet színesen is készíthetünk, az úgynevezett féluszályos szoknyát s végül díszöltözékekhez a tulajdonképpeni uszályos alsószoknyát. Valamennyi a divatos öltözék jellegéhez képest csekélyebb bőségű, lehetőleg simán kapcsolódnak a csípő körül és valamennyi ránca a hátsó középen összpontosul, mely célból még a legegyszerűbb szoknya felső szélére kiváló gondot fordítunk. Bármily különböző legyen is az egyes szoknyarészek hosszúsága, a felső szélen egyenesen végződnek és csupán a termet alapján kanyarítjuk. Nem minden alak igényel kivágást az előközépen, sőt gyakran megesik, hogy ehelyett a hátsó szoknyaszélt kell kissé behajtani vagy csapinózni, hogy emelődjék és ez által a szoknya egyoldalú, rút esése elkerültessék. Keskeny, kerek vagy kanyarított övet elől egészen simán tűzdelünk fel, a hátsó szoknya bőségét simán vagy ráncoltan egyenes boncba foglaljuk, mely közvetlenül az övhöz csatlakozik és ellenhuzallal van berendezve; hasíték többnyire szükségtelen.

A díszalsószoknyák körülbelül térdig érnek és 200 cm-nyi bőségük legfeljebb az igen finom szoknyáknál tesz ki 230 cm bőséget. A gyapotból kötött, horgolt vagy szövött szoknyák mindig a leghajlékonyabbak és legalul hordandók.

Szövött vagy kötött illemszoknya, ezen apró szoknyákat gyakran fehér vagy színes flanelből is készítik, mégpedig egyenlő hosszúságban a piké vagy barket szoknyákkal. Színes flanelre dús díszítékül fehérselyemmel rovátkált ívszélt, simán fölé- és alávarrott be- és rátét csipkét stb. használunk. Piké vagy barket szoknyákat szélesen munkált végszegéllyel látunk el, vagypedig eltérő kelmével díszítjük. 

Az e fölött hordandó finomabb szoknyák shirtingből, inkább a felsőszoknyák alapját veszik fel. A csapinós előszél hulladékaira kelme szélességből nem mint ékeket használjuk többé, hanem azokból az övet készítjük; a két rézsent oldalszélhez egy másik kelmeszélességet hasítunk és mint hátsó szélt csupán egy kelme szélességet használunk; 80-85 cm előhosszúsághoz a hátsó hosszúság 8-10 cm-rel több. A díszítéket is dúsabban rendezzük ezen szoknyáknál.

Minden felsőszoknya, úgy a rövid jelmez-, mint a különféle fokozatú uszályszoknyák ismét csak ugyanazon 80-85 cm-nyire számított alapalakra támaszkodnak, sőt fölfelé egyenlő mértékűek és a már fennebb említett berendezéssel, kanyarított övvel és huzallal. Az egészen rövid jelmez szoknyákhoz 95 cm előhosszúságra 103-110 cm hátsó hosszúság és 260 cm alsóbőség esik. Uszályszoknyákhoz az előszél csak 5-6 cm-rel rövidebb a ruhánál, és ily arányban szabjuk a hátsó szélt is, e szerint igazodik a rézsent oldalszél, mely fölfelé mindig megtartja a kijelölt mértéket és egyenes oldalszélével az elő-, csapinós szélével a hátsó szoknyaszélhez csatlakozik és alul megfelelően hosszabb és bővebb lesz, miáltal a nagyobb bőség és szükséges kanyarodás támad az alsószélen. Hogy az uralkodó divat jellegét teljesen érvényesítsük az alsószoknyákat is ellátjuk a többször magyarázott huzallal. A rövid szoknyáknak erre egyáltalán nincs szükségük. Azonban a féluszály sokkal szebben hull ezáltal és a nagy uszályt legújabban alul is ellátjuk ily huzallal, miáltal szépen összeáll, nem dudorodik és a ruhát dúz nélkül is elegendően tartja.

Eltekintve a színes jelmezszoknyáktól, melyek közt a finom nemez szoknyák már a finom tűzdelt szoknyákat is kiszorították, a mosnivaló szoknyákhoz legjobb még mindig a shirting, madapolám, Croisé és az uszályszoknyákhoz a batisztszerű renforcé. A rövid jelmezszoknyákat egyszerűen piké csíkokkal díszítjük, melyeket keskeny rovátka szeletkék, trimming zsinórok, stb. előznek meg. 

A dúsabb díszíték a hosszabb szoknyákat illeti. Ezen szoknyáknál az uszály mértéke 118 cm, 95 cm elő- és 100-111 cm oldalhosszúsággal és 280 cm bőséggel.

A Divat, 7. szám, 1876. Április 2.

 

The two maincategories of petticoats, the short so called fancy petticoats, these always remain equal and the longer ones, worn according to the dress, these's measure arranged after the toilette. Fancy petticoats knitted from linen or crochet, flanel or other soft woollen, pique or barchet and shirting and compacted from the seasonal skirts; corded petticoats due to various reasons are more or less neglected. Among longer petticoats, of which only one worn, we note the ankle-long costume petticoats, these can be made in colour too, the so called demi-train petticoats and at last for the formal clothes the proper train petticoat. All of these according to fashionable dress arrangemet have lesser bottom fullness, preferably  simply attached arround the hips and all's pleats concentre at the back middle, for this purpose at the upside edge of the simpliest petticoat too special attention take care for. However different each gore length might be at the upper side all end straight and only curved after figure. Not every model requires split in the front center, furthermore often happens, that instead of this the back gore must be slightly folded or slapped aside to lift upwards gently and with this petticoat's dissymetrical, ugly downfall is avoided. The narrow, roundy or curved waistband infront wholly simply attached, the petticoat's back fullness simply arranged or gathered into a straight band, this directly mounted to the waistband and setted with a drawstring; split mostly needless.

Fancy petticoats circa reach the knees with their 200 cm fullness, at most 230 cm for really fine skirts. Knitted from cotton, crochet or woven petticoats always are the most elastic and worn downmost.

Woven or knitted modesty petticoats, these tiny petticoats often made from white or colourful flanel too, and in equal length with pique or barchet petticoats. On colourful flanel as opulent decoration white silk notched arch trims, simply stitched downwards or upwards insertion or overlayed laces, etc. setted. Pique or barchet petticoats supplemented with widly worked decoration, or else decorated with other fabric.

Finer petticoats worn above these from shirting, rather get the outer skirt's shape. From the slapped front gore's cut-offs of the fabric's width, not used up as dart anymore, but the waistband is made from these; to this two bias side gores another side part cut and as back breadth only one fabric part used, for 80-85 cm front length the back length is more with 8-10 cm. Decoration arranged opulently on these petticoats too.

Every outer skirt, and as so the short costume - and as the different graded train petticoats too, again depend upon the same 80-85 cm counted basic shape, furthermore upwards with equal measures and with the noted arrangement, roundy waistband and string. For really short costume petticoats to the 95 cm front length 103-110 cm back length and 260 cm bottom fullness counted. Train petticoat's front gore only shorter with 5-6 cm as the skirt, and in this relation the back breadth tailored too, accordingly the bias side gores too, this upwards always keeps the appointed measure and attached with it's straight side edge to the front, with the bias edge to back breadth's edge, and at the bottom fittingly longer and fuller, whereby bigger fullness and desired roundiness gained at the hemline. To wholly put across reignal fashion's modality, even petticoats inserted with strings, as explained several times before. Short petticoats don't need this at all. But demi-train falls more beautifully with this and grand train recently supported at the bottom too with such string, due to it fairly collated, wouldn't bulge, and supports the dress without bustle enough too.

Aside from coloured costume petticoats, among these the soft felt petticoats already had displaced fine corded petticoats too, for washable petticoats still the best is shirting, madapolam, Croise and for train petticoats the lawn-like renforce. Short costume petticoats simply decorated with pique tapes, foretrimmed with narrow notched tapes, trimming cords, etc.

Opulent decoration shared with longer petticoats. These petticoats' train is 118 cm, with 95 cm front and 100-111 cm side length and 280 cm bottom fullness.

A Divat, 7th issue, 2. April 1876.

Uszályos alsószoknya két sor huzallal ellátva és princess ruhákhoz való uszályos alsószoknya /Train petticoat with two rows of drawstrings and train petticoat suitable for princess gowns

Alsószoknyák féluszállyal/Demi-train petticoats

Flanel illemszoknyák és bugyogó/Flanel modesty petticoats and drawers

Szövött vagy kötött illemszoknya és rövid alsószoknya tűzdeléssel díszítve/Woven or knitted modesty petticoat and short petticoat with pintucks