Divatos fehérnemű 1875/Fashionable lingerie 1875

2015.01.28 14:05

Mióta a varrógép nem csupán a tű mulhatatlanul szükséges munkájától menti fel a szorgalmas kezet, hanem önként kínálkozik, hogy a megkímélt ídőt és munkaerőt, sőt többet ennél a díszítékre fordítsa, azóta a fehérnemű is mindinkább belépett a toilette tárgyak seregébe és már a divat épp úgy foglalkozik azzal, mint szoknyákkal, köpenyekkel és kalapokkal. Az igaz, hogy e tekintetben méginkább érvényesül az, mit a fitogtatott toilettekről mondani szokás, hogy; újat lehet ugyan hordani, de nem muszáj! Valamint, hogy rég felhagytunk azzal, hogy egyetlen ruhaalakot tekintünk csupán minta szerintinek, épp úgy folyvást megújul a választék az egész sorozat egyszerű és díszes ingek és otthonkák, bugyogók és szoknyák közt, melyek nem csupán a kiállításban, de alakra nézve is újdonságot nyújtanak, habár ezen újdonság a dolgok célja szerint többé-kevésbbé célszerű eltérésekre szorítkozik. Ezek azonban többnyire helyes okon alapulnak és teljesen érvényesülnek anélkül, hogy a régebbi szintén kipróbált alapszabásokat kiszorítanák. Így a mindig keskenyebbé lévő vállak, mindinkább összeolvadó ujjai, melyek azokon a szó teljes értelmében már alig lelnek helyet, okot adnak arra, hogy az ingek kapcsolatát az előközépről a vállra tegyék át és ezen célszerű berendezés, mely megengedi, hogy adandó esetre a leggyorsabban és legkényelmesebben vállhassunk meg a fölösleges ingujjtól és semiképp se akadályoz, ha az ujjat hordjuk, jelenleg majdnem minden mintán érvényesül a szerényen úgy, mint a dús díszítékün. A hálóingek az egész előhosszúságon folytatott gombkapcsolat által iparkodtak célszerűvé lenni. Azonban az újabb minták ismét visszatértek a mélyebb mellhasítékra; a szilárd előing alak a díszes berendezések alapjául szolgál, az egyszerűbbeknél csupán válldarab, nyak-, hasíték- és ujjbonc fordul elő; utóbbiakat bodor díszíti. A divat leghálásabb terét képezik a pongyola és reggeli otthonkák, valamint az alsószoknyák különféle fokozataival. Ajánlatos berendezést mutat az uszályszoknya, melynek hátsó kelmebőségét nem az övhöz foglaljuk, hanem ettől elválasztva huzal által ráncokba szedjük, melyek annál szebben állnak, mert az előbb kapcsolt, sima öv szilárd támaszt képez; de különösen célszerű a kereken betett huzal, mely az uszály hosszát könnyüszerrel rövidíti anélkül, hogy szép redőzésének ártana és ezáltal a szoknyát egész vagy féluszállyal hordhatjuk. Még a bugyogó is mutathat fel célszerű újítást, bővebb mint azelőtt de jóval rövidebb, minélfogva a díszíték mely a topántól sokat szenvedett, jobban meg van óvva.

Képeink jobban mutatják a divatos díszíték dús gazdagságát, hogysem azt szavakkal kifejezni lehetne, melyhez mindennemű hímzés és csipke, szövött és tűzdelt ránc, feltűzdelt csík, egyes zsinór, stb. szolgál alapul, azonban ismét csak vissza kell térnünk azon szép hímzésre lyukakkal és petyekkel, melyet olvasóink "Madéra" hímzés néven ismernek s melyet e néven készen is lehet kapni a kereskedésekben.

A gyermek fehérnemű, mihelyt ezalatt nem a csecsemőruha van értve, híven követi a felnőttek számára adott mintákat.

A divat befolyása, mely még a fehérneműnél se állapodik meg, hanem áttér az asztal- és ágyneműkre, sőt még a törölközőkre is, ősanyáink büszkeségét, a nagy készletet még akkor is kirekesztené, ha a jelenkori szállás viszonyainak a megszorítást nem követelné. Mai napjainkban megelégszünk szerény készlettel is, melyet valóban használunk és mely évek mulva nem akadályoz abban, hogy az újabb készletet, új ízlés szerint szerezzük meg. A hat tucat nappali ing helyett, melyek nélkül évek előtt jó kiállítást képzelni se lehetett, fele is elég, mégpedig egytucat egyszerű szabással és díszítékkel, melynek mintái négyesével, hármasával sőt kettesével is változhatnak, jó finom vászonból, egy második tucat chiffonból, ha ugyan végképp nem ezen kelmének adjuk az elsőbbséget, mely határozottan a legtöbb előnyt nyújtja egészség tekintetében. A harmadik tucat ing a magasabb díszre van fönntartva és alakra s díszítékre nézve a legkülönfélébb. Egy vagy másfél tucat hálóing, ugyanannyi háló otthonka szintén különféle minőségű díszítékkel, de tekintettel az évszakra, amiért is ingekhez részint finom, renforcét vagy nanzokot, részint shirtinget veszünk. A háló zubbonyokhoz csíkos dimitit, sőt néhány télies darabhoz piké parketet veszünk. Renforceból vagy nanzokból csupán azon ponygola otthonkákat készítjük, melyeket a reggeli köntös alatt hordunk, sőt nyáron illő alsószoknyával, mint reggeli öltözéket használnunk; ezen utóbbi célra az otthonka alsó szélét díszítenünk kell és ez esetben közel áll a csinos fodorító köpenyhez, mely inkább csak annak van nevezve, de fodorításhoz nem szolgál. E célra néhány szerényebb példányt használunk. Ezekhez csatlakoznak az alsószoknyák, egészben legfeljebb egy tucat, mégpedig hat rövid séta-, és hat uszályos alsószoknya; utóbbiak a féluszály célszerű berendezésével. Nélkülözhetetlen a rövid, úgynevezett illem szoknyák, melyeket pikéből és barketből vagy shirtingből választunk. Négy ily shirting, négy piké szoknya, két flanel szoknya és kettő gyapotból horgolva éppen elegendő. Az uszály alsószoknyák díszítékét a reggeli öltözék gyanánt használata végett a ponygola otthonkák és fodorító köpenyekhez képest rendezzük. Jelentékeny szerepet játszanak még a bugyogók is, melyekből két-három tucatot vehetünk, különféle kelméből és díszítékkel. Nagyon kedvelik még mindig a csíkos dimitit rovátkált szegéllyel vagy áttört, horgolt betéttel; a díszebbekhez chiffont veszünk, a legfinomabbakhoz pedig renforcét vagy nanzokot.

A Divat, 7. szám, 1875. Április. 4

 

Eversince sewing machine had released busy hands not only from the undying necessary needle work, but voluntarily offers itself, that the saved time and working effort, yet more than these, to turn towards the decoration, since then lingerie too growingly stepped into the pile of toilette kits and now fashion just as much cares about it, like for skirts, mantles and hats. True, in this regard even more prevail that, what used to be said about the displayed toilettes, that: although everyone can wear novelty, but doesn't have to! Also we had long ago gave in to only notice one dressing form as model, just as so the muster continuously reformed and among the whole row simple and ornated chemises and dressing sacques, drawers and petticoats, these not only in setting, but touching the shape offer novelties, although this novelty according to purpose of the objects, more or less limited to practical variances. But these are mostly founded upon right reason and wholly effective without ignoring the former, also proofed basic tailorings. So the ever narrowing shoulders, the ever merging sleeves, these literally hardly find place, give a handle for chemises' closure replaced from the center front to the shoulders, and this practical setting that allows as occasion serves the fastest and most comfortable way to disrobe the needless under-sleeves and without any way to be a bar to wear sleeves, recently almost on every sample predominate, on the simple and on the opulent too. Night gowns tried to be practical with continuous button closure in the whole front length. But the latest samples again return to the deep breast split; the solid chemisette shape serves as the foundation of the ornated settings, on the simpliests only as yoke, neck-, split- and sleeve band appear; the latters are trimmed with ruffle. The most thankfull spheres are the morning wrappers and dressing sacques, also the different ranks of petticoats. Adviced arrangement served by the stylish train petticoat, the back material fullness isn't attached to the waistband, but seperated from this, gathered by a drawstring, these fall more beautifully by this, because in the front fastened plain waistband creates a solid support; but especially practical the roundish inserted string, this easily reduces train's length without hurting the nice gatherings and by this the petticoat can be worn with long or demi-train too. Even drawers can show practical innovation too, wider as before, but much sorter, by this the trimming, this suffered so much from the shoes, is better protected.

Our pictures present better fashionable trimming's opulent richness, as we could describe with words, for this every type of embroideries and lace, woven and pinned tucks, added tapes, cords, etc. serve as basic, but now we have to note that neat embroidery with holes and dots, what our readers know as "Madeira" embroidery and at this name available as ready-made too.

Children's lingerie, as soon as not babies' long-dress ment under this, faithfully follows the named adult samples.

Fashion's influence wouldn't limit to the undergarments, but converts into table- and bedclothes, furthermore even to handclothes too, the pride of our foremothers, the big trousseau would be excluded even if recent quarter relations wouldn't demand restrictions. In our times we settle for moderate kit too, what we actually use and after some years won't inhibit us from getting a new kit, according to new taste. Instead of the six dozen of daytime chemises, without these years ago a fine kit was irrepresentable, now half is enough, specifically one dozen with simple tailoring and trimming, the design can change by four, three, even twice too from good fine linen, a second dozen from chiffon, if indeed this fabric isn't priored at first, which offers the most advantages touching health. The third dozen chemises reserved for superior trimmings and touching shape and decoration are the most various. One or one and a half dozen night gowns, as many nigth jackets, also with different decorations but in regard to the season, due to that for chemises partly fine renforce or nansook, partly shirting sorted. For night jackets stripy dimity, furthermore for some winter-like pieces piqué-barket sorted. From renforce or nansook only those dressing sacques are made, which are worn under the morning gown, furthermore during summer it's decent to use it with a petticoat, as morning gown; for this purpose the dressing sacque's bottom must be decorated and in this case tends to the combing capes, this only named like this but unpractical for combing. For this purpose some moderate pieces used. These joined with the petticoats, at most only one dozen, specifically six short walking, and six train petticoats; the latters with the practical demi-train arrangement. The so called modesty, short petticoats are essential, sorted from piqué and barket or shirting. Four shirting, four piqué petticoats, two flanel petticoats and two crocheted from cotton are just enough of this. Train petticoats' decoration, as if ment to be used for morning wear too, arranged accordingly with dressing sacques and combing capes. Drawers play a considerable part too, two or three dozens can be sorted, from various fabrics and trimmings. Stripy dimity with pintucks is still very favoured or with open-worked crochet insertions; for the fancy ones chiffon sorted, and for the most delicate ones renforce on nansook.

A Divat, 7th issue, 4. April 1875.

Nappali női ingek/Daytime chemises

Bugyogók/Drawers

Hálóingek/Nigth gowns

Otthonka és fodorító köpeny/Dressing sacque and combing cape